038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

แผนการก่อสร้าง และปรับปรุง บ้านพักเด็กวัดทุ่งเหียง

 

 

กว่า 30 ปีที่บ้านพักเด็กวัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีถือกำเนิดจากความเมตตาของพระเดชพระคุณพระมงคงโมลี วิ. เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียงซึ่งท่านได้รับอุปการะเด็กด้อยโอกาสชาวชาติพันธุ์ต่างๆจากหลากพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเช่น ม้ง และ กะเหรี่ยง โดยให้ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และอบรมสั่งสอนในแนวทางของพุทธศาสนา

 

 

สภาพบ้านพักเด็กทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและยังขาดทุนทรัพย์ที่จะซ่อมแซม เด็กๆที่นี่จึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ขาดสุขอนามัย และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

 

มูลนิธิช้างเพชรจึงได้วางแผนโครงการและช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่บ้านพักเด็กแห่งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี ทั้งการสนับสนุนเตาแก๊สที่ใช้ในการหุงข้าว ผ้าห่มและที่นอน มุ้งกันยุง และยังมีโครงการอีกมากในอนาคตเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีทั้งความรู้ คุณธรรม และทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปมูลนิธิช้างเพชรวางแผนช่วยเหลือทั้งการสร้างและปรับปรุงห้องนอน ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และสันทนาการ ลานกีฬากลางแจ้ง และระบบการระบายน้ำและห้องกันน้ำท่วมรอบโครงการ

 


 

รายละเอียดการปรับปรุงและก่อสร้างหอพักเด็กชาย

 

 • ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ภายในอาคารแบบฝักบัว 18 ชุด พร้อมห้องสุขา 18 ห้อง

 

 • ห้องนอนขนาดใหญ่ 2 ห้องสำหรับเด็กปฐมวัยนอนรวมกัน

 

 • ห้องนอนขนาดกลาง 6 ห้องสำหรับเด็กประถม 8 คนต่อห้อง

 

 • ห้องพยาบาลและห้องพักครู

 

 • ระบบการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมทั่วทั้งโครงการ

 

 • รื้อถอนห้องน้ำที่ชำรุดและปรับพื้นที่ให้สวยงาม

 

 • สร้างพื้นที่เสริมการเรียนรู้และสันทนาการ สร้างลานกีฬากลางแจ้ง

 

 • ปรับปรุงอาคารทั้งหมดให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก

 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการดำดเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงหอพักเด็กชาย:
 

 • หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมโยธา

     

 • มาตรฐานการจัดสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชน, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 • ข้อกำหนดอาคารและที่พักอาศัย, พระรา่ชบัญญัติหอพัก พศ. 2558

 

 

 

มูลนิธิช้างเพชรได้ทำการเทียบราคาเพื่อความโปร่งใสและได้ราคาที่เป็นธรรมจากผู้รับเหมาจำนวน 3 รายตามรายละเอียดของเงื่อนไขและความต้องการในการก่อสร้างและปรับปรุงหอพักเด็กชายดังกล่าว

 

ภายใต้เงื่อนไขและการเทียบราคาที่เป็นธรรม โปร่งใส บริษัท เจ เอ แซด ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ได้รับการพิจารณา และผ่านเงื่อนไขในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วยราคา 5,100,000 บาทถ้วนโดยลดราคาจาก 5,234,366 บาทถ้วนเพื่อเป็นการร่วมการกุศล ทางมูลนิธิช้างเพชรใครขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

จากการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งมั่นก่อประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มากที่สุด ทำให้เงินบริจาคทั้งหมดถูกใช้เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงโดยไม่มีต้นทุนของมูลนิธิช้างเพชรเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินงานในโครงการนี้ทั้งหมดจึงเกิดประโยชน์แก่เด็ก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด