038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

โครงการโรงเรียนในฝัน พี่แบ่งปันให้น้อง

เมื่อวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิช้างเพชรได้ร่วมกับชมรมคนอวดดีซึ่งประกอบด้วยพนักงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานจากบริษัท FLS 1993 (ไทยแลนด์) จำกัด และจิตอาสาประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ ได้ร่วมดำเนินการสร้างห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบุญเลอน้อย อันเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านบุญเลอ อ.แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน
 

โรงเรียนบ้านบุญเลอน้อยเดิมมีเพียงหลังคาและพื้นห้องเรียน ผนังเป็นผ้าใบซึ่งไม่สามารถกันฝนได้ดี นอกจากนี้ยังไม่มีห้องเรียน เมื่อทำการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียนครูผู้สอนมีความยากลำบากในการใช้เสียงและเด็กๆเรียนได้ยากลำบาก

 

หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น โรงเรียนมีห้องเรียน 2 ห้องพร้อมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ทำให้สามารถทำการเรียนการสอนได้ดีขึ้น


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันกีฬาเสริมทักษะการเรียนรู้ การปลูกฝังแนวทางพระราชดำริ และมอบอาหารแก่ชาวบ้านในพื้่นที่รอบๆโรงเรียน